Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Mη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ.

Όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι:
• Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ),
• Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ),
• Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).

Έδρα του Σωματείου είναι η Λεμεσός.

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Α) Μετά από εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρία μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή του και καταρτίζεται σε σώμα. Η σύνθεση του είναι η πιο κάτω:

 1. Πρόεδρος
 2. Αντιπρόεδρος
 3. Γραμματέας
 4. Οικονομικός Υπεύθυνος
 5. Οργανωτικός Γραμματέας
 6. Υπεύθυνος Επικοινωνίας
 7. Υπεύθυνος Προγραμμάτων
 8. Σύμβουλος
 9. Σύμβουλος
 10. Σύμβουλος
 11. Σύμβουλος
 12. Σύμβουλος
 13. Σύμβουλος                                      

Συνεδρίες Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται σε συνεδρία τακτικά, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα από τον Γραμματέα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο και έκτακτα με τον ίδιο τρόπο ή ύστερα από αίτηση τουλάχιστον τεσσάρων μελών του. 

Έκτακτη συνεδρία ύστερα από αίτηση  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι μετά από 6 μέρες από την υποβολή της αίτησης. 

Θεωρείται απαρτία όταν παρευρίσκονται πέραν του 50% από τα μέλη του. 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία και, όταν υπάρχει ισοψηφία, μετά και από δεύτερη ψηφοφορία, ο πρόεδρος έχει και δεύτερη ή νίκησα ψήφο.