Δραστηριότητες

Δραστηριότητες του Σωματείου

Στις δραστηριότητες του Σωματείου θα περιλαμβάνονται:

  • Συσσώρευση και διάχυση γνώσης και παραγωγή προτάσεων και πολιτικής σχετικά με την αειφορία.
  • Την προώθηση της εφαρμογής της κοινωνικής ευθύνης και της περιβαλλοντικής ευθύνης σε όλους τους Οργανισμούς στην Κύπρο.
  • Διοργάνωση ερευνών, μελετών, ημερίδων, συνεδρίων, δεξαμενών σκέψης, παρεμβάσεις στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, διασκέψεων τύπου, ανακοινώσεων, σεμιναρίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων.
  • Την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων.
  • Θα λειτούργει σαν παρατηρητήριο εφαρμογής της Αειφορίας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της κυπριακής κοινωνίας.
  • Θα τιμά θα συνεργάζεται και θα επιβραβεύει οργανισμούς και άτομα τα οποία θα συμβάλλουν για την αειφορία.

Την δημιουργία αρχείου και βιβλιοθήκης για θέματα αειφορίας.